فن آوری، رباتیک


                                                    

  در این مجموعه کتابها تلاش شده است تا تکنولوژی در زمینه های مختلف به زبانی ساده اما دقیق شرح داده شود.
مطالعه ی این کتاب هم برای دانش آموزان آموزنده است و هم به معلمان کمک می کند که کلاس های خود را به این وسیله پربارتر کنند.

How It Works 
  شماره ی
   سال
 
  لینک فروشگاه اصلی:

   قیمت:

در این مجموعه کتابها تلاش شده است تا تکنولوژی در زمینه های مختلف به زبانی ساده اما دقیق شرح داده شود.
مطالعه ی این کتاب هم برای دانش آموزان آموزنده است و هم به معلمان کمک می کند کهخ کلاس های خود را به این وسیله پربارتر کنند.

 

  Amazing Answers to Curious Questions

     سال
 
  لینک فروشگاه اصلی:


   قیمت:

در این مجموعه کتابها تلاش شده است تا تکنولوژی در زمینه های مختلف به زبانی ساده اما دقیق شرح داده شود.
مطالعه ی این کتاب هم برای دانش آموزان آموزنده است و هم به معلمان کمک می کند کهخ کلاس های خود را به این وسیله پربارتر کنند.


 
 

How it Works Annual


   سال2011
 
  لینک فروشگاه اصلی:

   قیمت:
              
در این مجموعه کتابها تلاش شده است تا تکنولوژی در زمینه های مختلف به زبانی ساده اما دقیق شرح داده شود.
مطالعه ی این کتاب هم برای دانش آموزان آموزنده است و هم به معلمان کمک می کند کهخ کلاس های خود را به این وسیله پربارتر کنند.


   

How it Works Book of Space

   سال 20002
 
  لینک فروشگاه اصلی:


   قیمت:
 


در این مجموعه کتابها تلاش شده است تا تکنولوژی در زمینه های مختلف به زبانی ساده اما دقیق شرح داده شود.
مطالعه ی این کتاب هم برای دانش آموزان آموزنده است و هم به معلمان کمک می کند کهخ کلاس های خود را به این وسیله پربارتر کنند.

 
How It Works
  شماره ی
   سال
 
  لینک فروشگاه اصلی:

   قیمت:

این مجمعه کتاب یکی از جذاب ترین آثاری است که تا کنون در زمینه ی آزمایشها و تکنولوژی های دست ساز نگاشته شده است.
در هر شماره می توانید با فنون ساخت یک سری وسیله خاص از جمله ربات ها، راکت ها ، مدارات الکترونیکی، سازه های چوبی و فلزی و... آشنا شوید.
                                                                
    Make
  شماره ی
   سال
 
  لینک فروشگاه اصلی:

   قیمت:
                                                      


این مجمعه کتاب یکی از جذاب ترین آثاری است که تا کنون در زمینه ی آزمایشها و تکنولوژی های دست ساز نگاشته شده است.
در هر شماره می توانید با فنون ساخت یک سری وسیله خاص از جمله ربات ها، راکت ها ، مدارات الکترونیکی، سازه های چوبی و فلزی و... آشنا شوید.


    Make

   سال
 
  لینک فروشگاه اصلی:

   قیمت:
 
             این مجمعه کتاب یکی از جذاب ترین آثاری است که تا کنون در زمینه ی آزمایشها و تکنولوژی های دست ساز نگاشته شده است.
در هر شماره می توانید با فنون ساخت یک سری وسیله خاص از جمله ربات ها، راکت ها ، مدارات الکترونیکی، سازه های چوبی و
فلزی و... آشنا شوید.


   
Make


 
 
  لینک فروشگاه اصلی:

   قیمت:
CURRENT MOON